Šta treba da znate prilikom potpisivanja ugovora za telekomunikacije?

Šta treba da znate prilikom potpisivanja ugovora za telekomunikacije?

Comments 12

Nakon objavljivanja članka “Vodič za raskid ugovora kod telekomunikacionih operatora”, javilo mi se više stotina ljudi sa različitim upitima povodom njihove problematike sa raskidanjem ugovora kod operatora.

Odlučio sam da savete koje inače upućujem korisnicima preko email-a ili komentara na ovom sajtu, prikupim u jedan članak koji bi trebalo da ljudima olakša ostvarivanje svojih prava, ali i da spreči određene povrede prava potrošača proaktivnim radnjama sa strane korisnika.

Na današnji dan, 07.12.2019., svi (veći) operatori elektronskih komunikacija su uskladili svoje Opšte uslove pružanja usluga sa Rešenjem Ministarstva, stoga je u ovom trenutku raskid ugovora po “novim” uslovima moguć bez nekih dodatnih pitanja sa operatorove strane. Svakako, uvek postoje izuzeci.

Šta zapravo znači Rešenje Ministarstva?

Veliki broj ljudi je, u klasičnom “šta pričaš bre, ovo je Srbija, ovde vlada bezakonje”, obaveštavao ljude da Rešenje Ministarstva “nije novi Zakon”. To je u najužoj interpretaciji tačno. U stvarnosti je situacija drugačija.

Član 45. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti potrošača definiše nepravičnu ugovornu odredbu kao “obavezivanje potrošača koji je povredio ugovornu obavezu da trgovcu plati naknadu u iznosu koji značajno premašuje iznos pretrpljene štete”.

U ranijim iteracijama Opštih uslova, operatori su uvek zahtevali da korisnik isplati celokupnu ugovornu obavezu, čime su oni ostvarivali dodatni profit za pružanje usluge koja neće biti pružena. Praktično, naplaćivali su angažovanje ljudskih i tehničkih resursa na mrežama sa ograničenim kapacitetom i pružanje usluga u određenom periodu, koje neće biti pružene jer će korisnik, raskidom ugovora, prestati da koristi uslugu i biće mu onemogućeno korišćenje usluge.

Kako operator uslugu neće pružiti, neće ni pretrpeti štetu, usled čega je Ministarstvo zahtevalo (donošenjem obavezujućeg Rešenja bez prava žalbe) od operatora da uskladi svoje Opšte uslove sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Dakle, novog Zakona nije bilo, ali su operatori prisiljeni da svoje Opšte uslove usklade sa Zakonom države u kojoj pružaju usluge. Operatori, inače, nisu bili proaktivni u usklađivanju svojih Opštih uslova sa Zakonom, što je nelegalno, međutim, do kolektivne tužbe za povredu interesa potrošača do danas nije došlo.

Uzimanje telefona za 1 dinar

Operatori mobilne telefonije korisnike koji žele da raskinu ugovor “kažnjavaju” time što im naplaćuju celokupan iznos telefona u trenutku zaključenja ugovorne obaveze, bez umanjenja tog iznosa. Praktičan rezultat je da, ako ste 6 meseci plaćali račun za uslugu, a uzeli ste telefon za “1 dinar”, prilikom raskida ćete platiti celokupan iznos telefona.

Umanjenje iznosa nadoknade štete u slučaju uzimanja telefona se realizuje samo kada se naplata telefona radi na rate. Dakle, ukoliko je telefon uzet u okviru tarifnog paketa, operator će zatražiti isplatu celokupnog iznosa.

Ovakvo naplaćivanje naknade štete predstavlja lošu poslovnu praksu, jer operator korisniku koji uzme tarifni paket bez telefona naplaćuje manji iznos mesečne pretplate za isto angažovanje telekomunikacione mreže i ograničenih tehničkih kapaciteta, dok se u slučaju uzimanja telefona naplaćuje tzv. “puna cena” tarifnog paketa, pri čemu se angažovanje mreže ne povećava.

Pravilnije bi bilo da operator umanjuje cenu telefona svaki mesec, tako da se po raskidu ugovora naplati cena telefona umanjena za mesece korišćenja. Svakako, ovo nije deo Opštih uslova operatora, usled čega oni nisu u obavezi to da urade.

Do danas, jedini operator koji omogućava kupovinu telefona na rate je Telenor d.o.o. Telenor ima tri “načina” pružanja usluge, koji slede:

  1. Pružanje usluge mobilne telefonije, bez telefona – “samo SIM kartica”
  2. Pružanje usluge mobilne telefonije sa telefonom uz tzv. Standardnu ponudu
  3. Pružanje usluge mobilne telefonije sa telefonom na rate

Slučaj br. 1 nije relevantan jer ne sadrži telefon.
Slučaj br. 2 je “klasični” način koji svi operatori koriste, pri čemu se po raskidu naplaćuje celokupan iznos telefona, bez obzira na trajanje perioda korišćenja usluge, a mesečna pretplata je uvećana, tzv. bez popusta.
Slučaj br. 3 je ono što ja preporučujem korisnicima, i predstavlja vrstu ugovora koji ja imam kod operatora. Ugovor se potpisuje na neodređeno vreme (kao i svi ugovori) uz minimalni period od 24 meseca, uz plaćanje umanjene cene pretplate koja važi i u slučaju br. 1. Maloprodajna cena telefona se deli na 24 rate, i uz račun za usluge se plaća i rata za telefon. Ukoliko korisnik želi da prevremeno raskine ugovor, plaća preostale rate za telefon (dakle, ne za uslugu!) do isteka minimalno trajanja ugovorne obaveze.

Kada su sve rate isplaćene, ugovorna obaveza prestaje da važi. Ovo se obično realizuje u roku od 30 minuta, a uplata rata se vrši isključivo u Telenor prodavnici. Po “nestanku” ugovorne obaveze iz sistema, korisnik može da 1) podnese zahtev za jednostrani raskid ugovora, koji se realizuje u roku od 7 dana, i naplaćuje se proporcionalni iznos korišćenja paketa za taj mesec (npr. ako raskinete 10. u mesecu, plaćate ⅓ mesečne pretplate za taj mesec), ili 2) obnovi ugovor uz uzimanje drugog uređaja ili bez uređaja, po aktuelnoj promociji.

Popusti, popusti, šta ćemo sa popustima?

Skoro svi operatori korisnicima omogućavaju određene popuste kako bi ih privukli svojom ponudom. Popusti po pravilu važe samo uz ugovor na 24 meseca.

Svima bi trebalo da bude jasno do sada da se plaća cena bez ugovorne obaveze umanjena za cenu koju ste plaćali do sada, pomnoženo sa brojem meseci koliko ste koristili uslugu.

npr. Ukoliko ste u Vip-u uzeli NEO 3 tarifu po ceni 1199 din (bez telefona), koristili uslugu 6 meseci, i želite da raskinete ugovor, platićete sledeći iznos:

(1699 - 1199) * 6 = 3000 din

Problem se javlja kada operatori nude poklon Internet, minute, poruke, dupliranje sadržaja, i slično. U tom slučaju se naknada štete dodatno uvećava za zbir iznosa naknade za sve primenjene dodatke, pomnoženo sa broj meseci korišćenja usluge.

sta-treba-da-znate-prilikom-potpisivanja-ugovora-za-telekomunikacije_image3.jpg

Iz izvoda cenovnika Vip mobile d.o.o. na dan 07.12.2019., a po aktuelnoj promociji do dana 30.11.2019., korisnik koji je potpisao NEO 3 online uz aktuelne promocije bi platio sledeću naknadu štete:

((599+299+499) + (1699 - 1199)) * 6 = 11 382 din

Dakle, sve dodatne promocije se naplaćuju na mesečnom nivou, a cene su poprilično visoke.

Priključne takse

Svaki operator fiksnih usluga, bilo da li je to fiksna telefona, kablovska televizija, DSL Internet, kablovski Internet, IPTV ili OTT televizija, optički Internet, i slično, u svom cenovniku ima određene priključne takse, koje se obično ne naplaćuju korisniku koji potpiše ugovor na 24 meseca.

Priključne takse operatora imaju cilj da spreče da koristnici inicijalno aktiviraju uslugu bez ugovorne obaveze, kao i da korisnici koji su potpisali ugovor sa minimalnim periodom UO, ne mogu lako da raskinu taj ugovor.

Ranije se potpisivanje ugovora bez minimalnog trajanja naplaćivalo time što je mesečna pretplata bila uvećana. Sada, pretplata za korisnike bez ugovorne obaveze je ostala uvećana, ali su dodate priključne takse, koje su poprilično visoke (po mom mišljenju naplaćivanje previsoke priključne takse takođe krši Član 45. ZZP, a o čemu sam obavestio Sektor za elektronske komunikacije, čiji postupak je u toku).

Interesantna je činjenica i da operatori često naplaćuju fiksnu priključnu taksu za ugovore na 24 meseca i 12 meseci, što deluje logično, dok ne vidite da je npr. priključna taksa operatora Orion Telekom WiFi d.o.o. 20 000 din za paket koji je (u tom trenutku) koštao 1399 din na mesečnom nivou uz trajanje od 12 meseci.

Dakle, za ceo period korišćenja usluge, operatoru će biti isplaćen manji iznos nego priključna taksa (16 788 din).

Po kojoj osnovi oni procenjuju da priključak košta više nego ceo iznos za pruženu uslugu koju će im korisnik isplatiti za vreme trajanja ugovorne obaveze nisu želeli da odgovore.

Priključne takse često obuhvataju više različitih taksi, kao i cenu utrošenog materijala.

Reklamacije na kvalitet usluga

Ukoliko imate problem sa korišćenjem usluge, potrebno je da znate nekoliko stvari o procesu prijave i rešavanja tehničkih problema kod operatora.

Prva stvar je da reklamacije trebate jasno i nedvosmisleno da izjavite operatoru bez odlaganja elektronskom poštom ili pismenim putem. Operatori prihvataju prijem reklamacija i putem call centra, ali u tom slučaju nemate dokaz da je reklamacija podneta.

Druga stvar je da operator ima rok da reklamaciju ukloni u roku od 48 sati, bez potrebe da Vama nadoknadi bilo kakvu štetu. Po isteku roka od 48 sati, operator će Vam na zahtev proporcionalno umanjiti račun za period nedostupnosti usluge. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 kalendarskih dana a rok za rešavanje reklamacije 15 kalendarskih dana.

Treća stvar je da je validan predmet reklamacije samo potpuna nedostupnost usluge ili, u slučaju Interneta, brzina prenosa koja je manja od 80% od ugovorene brzine mereno “kablom” (bez obzira na “do X Mb/s” koje operatori koriste, tih “do” znači takođe i minimalno 80%). Merenje WiFi-jem se ne smatra validnim, jer operator ne može da utiče na dostupnost usluge bežičnim putem, kako to apsolutno ne zavisi od njih, već zavisi od više faktora uključujući i kvalitet i sposobnosti Vašeg prijemnog uređaja, poziciju terminalne opreme (modem/ruter) u prostoru, debljinu zidova, RF smetnje, vremenske uslove, i slično.

Osim toga, teoretski limit WiFi tehnologije na 2.4 GHz je 150 Mb/s uz 20 MHz kanal na 2x2 MIMO uređaju (isključivo laptop računari i skuplji telefoni) i 72.2 Mb/s uz 20 MHz kanal na 1x1 uređaju (jeftiniji telefoni, smart kamere, smart televizori, itd.)

Brzine preko 150 Mb/s koje se reklamiraju na kutijama rutera su primenjive u slučaju korišćenja 40 MHz kanala, što je u praksi nemoguće ukoliko postoje dve ili više mreža osim Vaše. (Ukupan frekvencijski opseg za WiFi omogućava tri “ne-preklapajuća” kanala na 20 MHz ili jedan kanal na 40 MHz i jedan na 20 MHz, za ukupno 60 MHz propusnog opsega)

U stvarnom svetu se često dešava da jedna zgrada ima više desetina mreža koje su sve (pogrešno) podešene na 40 MHz, usled čega niko od korisnika ne može da ostvari ni 10 Mb/s prenosa podataka usled ogromne količine “sudaranja” paketa u etru.

Četvrta stvar je da se za mobilni Internet, po Pravilniku o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, predviđa brzina od barem 128 Kb/s u download smeru i barem 64 Kb/s u upload smeru.

Dakle, da bi operator mobilnih telekomunikacija ispunio svoje obaveze po tabeli 2. Pravilnika, dovoljno je da Vam pruži prosečnu brzinu od 0.1 Mb/s u download smeru i 0.06 Mb/s u upload smeru. Svakako naprednije od dial-up tehnologije, ali neupotrebljivo u drugoj deceniji novog milenijuma.

Operatori koji pružaju usluge mobilnog Interneta po određenoj brzini, npr. Vip mobile, sa svojim Kućni net M, L i XL paketima (do 10 Mb/s, do 20 Mb/s, “neograničeno”), nisu u obavezi da Vam pruže 80% od ugovorenog protoka jer se ugovoreni protok ne primenjuje u slučaju bilo kakvog bežičnog prenosa, a posebno za usluge mobilne telefonije.

Dodatno, ako operator nije naveo brzinu, kao Telenor sa Kućni Internet 150 paketom, Vip mobile sa Kućni net XL paketom, ne postoji minimalna brzina prenosa podataka. Ukoliko na lokaciji uopšte nemate signala, operator nije u obavezi da Vam omogući raskid ugovora, jer je operatoru dozvoljeno da nema pokrivenost na određenim lokacijama neograničeno dugo.

Peta stvar je da, ukoliko Vam operator ne otkloni smetnju koja sprečava neometano korišćenje usluge, možete zahtevati osnovan raskid ugovora bez nadoknade štete za prevremeni raskid, što vršite slanjem pismenog dopisa operatoru poštom ili donošenjem papira u poslovnicu operatora. I ako je Zakonom predviđeno da se ugovor može raskinuti i elektronskim putem, kao trajnom nosaču podataka, operatori to ignorišu.

Raskid u slučaju nesaobraznosti usluge

U slučaju da Vam usluga ne funkcioniše, i operator nije uspeo ili želeo da otkloni kvar u nekom razumnom (ali nedefinisanom) roku, možete zatražiti raskid ugovora.

Nesaobraznost usluge se takođe manifestuje znatnim izmenama Opštih uslova korišćenja usluge, sa kojima Vi niste saglasni, povećanjem cene ili smanjenjem količine sadržaja u okviru paketa.

Na primer, ukoliko ste kod Pošta NET operatora u avgustu 2019. potpisali ugovor na 24 meseca i ostvarili popust na priključnu taksu i određeni broj meseci po 1 dinar, kako je operator ukinuo sve kanale United Media (vlasništvo United Group B.V. Netherlands) – Sport Klub, N1, Nova S, Pikaboo, Vavoom, Lov i ribolov i Grand – imate pravo na raskid ugovora.

Tj. preciznije, imali ste, u periodu od 01.11.2019. do 01.12.2019., kako je operator Pošta NET na svoj sajtu najavio ukidanje kanala. Po isteku roka od 30 dana, gubite pravo na raskid ugovora.

Međutim, operator Pošta NET je 01.12.2019. najavio da će od 01.01.2020. ukinuti kanale čiji je ekskluzivini distributer za SEE tržište CAS Media (čiji je vlasnik United Media S.à.r.l. Luxembourg, a čiji je vlasnik United Group B.V. Netherlands) – Eurosport, Discovery, Animal Planet i TLC – usled čega ponovo imate pravo na raskid ugovora bez nadoknade štete ukoliko zahtev podnesete u do kraja 2019.

Promene cene su takođe bitan aspekt saobraznosti usluge (u vidu saobraznosti inicijalnom cenovniku), što se vidi na primeru kompanija Društvo za telekomunikacije Orion Telekom d.o.o. (pod-kompanije Orion Telekom Tim d.o.o., Orion Telekom WiFi d.o.o., Orion Telekom Infrastruktura d.o.o.) (u vlasništvu Orion Telekom Holdings d.o.o., čiji je vlasnik Orion Telekom B.V. Netherlands).

Orion Telekom je 27.11. najavio uvećanje cene za korisnike paketa sa uslugom televizije u iznosu od 300 din na mesečnom nivou, što stupa na snagu 01.01.2020.

Dakle, ukoliko niste saglasni sa novom cenom usluge, možete izvršiti raskid ugovora do 28.12.2019.

Pohvalno je što je Orion Telekom u svom obaveštenju ipak naveo da korisnici imaju pravo na raskid ugovora u roku od 30 dana od objavljivanja obaveštenja, dok je operator Pošta NET pokušao i pokušava da obmane korisnike koji su podneli zahtev za raskid ugovora time što im “preti” naknadom štete za prevremeni raskid, i poziva se na nepravičnu ugovornu odredbu koja im (navodno) dozvoljava da izmene do 80% ponude kanala.

Dugovanja i prinudna naplata

Bitna stvar koju treba da znate je način funkcionisanja naplate usluge i posledice neplaćanja računa.

Nneophodno je da znate da su Vaše obaveze da plaćate račune na vreme i redovno.

Ukoliko ne platite jedan račun, po isteku roka za plaćanje drugog računa će Vam biti suspendovan odlazni saobraćaj.

Od trenutka suspenzije odlaznog saobraćaj, imate rok od dva meseca da izmirite aktuelno dugovanje.

Ukoliko po isteku 60 dana od trenutka suspenzije ne uplatite dugovanje, doći će do jednostranog raskida ugovora zbog neizvršenja ugovorne obaveze plaćanja naknade za korišćenje usluge.

U tom slučaju će Vam operator naplatiti preostale mesečne rate do isteka trajanja UO, jer su oni inicirali zahtev, i dostaviće Vam finalni račun, koji je potrebno da platite do 20. u mesecu ili u roku od 7 dana.

Ukoliko ne uplatite dugovanje, po isteku roka + 2 dana, operator će Vam poslati opomenu pred utuženje, koja se naplaćuje po cenovniku operatora. Taj trenutak je poslednja šansa da platite “realni” dug.

Po isteku roka od 7 dana za uplatu dugovanja od trenutka slanja opomene, operator će Vas tužiti. Na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, operator će predati sudu verodostojnu ispravu u vidu izvoda iz baze podataka ili poslovnih knjiga i Predlog za izvršenje. Sud će, često po ekspeditivnom postupku doneti Rešenje o izvršenju.

U ovom trenutku će Vaše dugovanje biti uvećano za iznos zatezne kamate počevši od prvog neplaćenog računa, a za nadoknadu štete počevši od dana dostavljanja poslednjeg računa, plus iznos sudskih troškova i advokatskih troškova operatora, koji često budu preko 30 000 din.

Sud će Vaš predmet kao i Rešenje predati izvršitelju, koji će na taj iznos dodati i sopstvenu nagradu u skladu sa tarifnikom, a obično iznad 6000 din, i izvršiti analizu Vaših prihoda i imovine.

Ukoliko imate redovna primanja, Vaš poslodavac će dobiti administrativnu zabranu i počeće da Vam odbija određeni deo plate. Za minimalna primanja to je ½ plate, a u ostalim slučajevima to je ⅔ plate. Isto se primenjuje i na penziju.

Ukoliko nemate primanja, a imate otvoren tekući račun u nekoj banci, izvršitelj će uputiti Zahtev banci da isplati sredstva sa Vašeg računa izvršitelju na osnovu namirenja dugovanja, kao i da sva buduća sredstva uplati izvršitelju.

Ukoliko imate imovinu ili adresu prebivališta, izvršitelj može da dođe sa Rešenjem i započne popis pokretne imovine za prodaju radi namirenja duga. Ovo se retko radi, jer su iznosi dugovanja mobilnim operatorima često premali, pa se izvršiteljima ne isplati da izlaze na teren, a većina korisnika mobilne telefonije imaju redovna primanja kao preduslov za zasnivanje ugovornog odnosa kod operatora.

DODATAK O ZASTAREVANJU DUGOVANJA

Potraživanja koja se naplaćuju u intervalima od 3 meseca ili manje (dakle, računi za telekomunikacione usluge, između ostalog) zastarevaju godinu dana nakon poslednje radnje potražioca pred sudom.

Sud po službenoj dužnosti prati samo prekluzivne rokove, tj. rokove eksplicitno definisane zakonom, a u slučaju obligacionih odnosa, to je rok za podnošenje tužbe i rok za žalbu.

Sud nije dužan da, po službenoj dužnosti, prati rokove zastarelosti, usled čega je neophodno da tužena stranka uputi prigovor sudu i pozove se na pravo zastarevanja dugovanja. Ukoliko stranka propusti rok za prigovor, koji kao prekluzivni rok sud prati, gubi pravo na zastarevanje potraživanja.

Svakom pravnom radnjom rok za zastarevanje počinje da teče iznova.

Prigovor na račun

Ukoliko Vam je operator pogrešno obračunao uslugu, odnosno ukoliko se ne slažete sa iznosom računa, potrebno je da bez odlaganja uputite prigovor na račun operatoru.

Prigovor na račun ne odlaže obavezu plaćanja računa, stoga, ukoliko imate prigovor na deo računa, dužni ste da u redovnom roku za plaćanje uplatite neosporeni deo računa, a operator je dužan da, dok traje proces prigovora, Vama ne suspenduje uslugu. Ukoliko imate prigovor na ceo račun, dužni ste da uplatite prosečan iznos prethodna tri mesečna računa.

Po donošenju odluke po prigovoru od strane operatora, možete se u roku od 14 dana obratiti sudu ili Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) odnosno Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (Sektor za elektronske komunikacije). Obavestite operatora da prigovorni proces još uvek traje, kako ne bi došlo do suspenzije usluge.

Bitno je da razumete da nikako ne sme doći do toga da zbog prigovora na račun operatoru ne platite ništa. Ako ne ispoštujete definisanu proceduru za podnošenje prigovora, operator će Vam na kraju naplatiti taj (netačan) iznos putem suda. Jeftinije i bolje po Vas je da uputite prigovor operatoru.

Crna lista korisnika

Operator zadržava pravo da korisnike iz bilo kog razloga stavi na internu crnu listu koju može da deli sa drugim operatorima. Operator Vam može tražiti avansnu uplatu određenog broja pretplata unapred, kao vrstu osiguranja i dokaza solventnosti.

Vip mobile je striktan po pitanju provere solventnosti, te su meni u jednom trenutku tražili 36 meseci pretplate unapred za 24 meseca ugovorne obaveze uz najjeftiniju tarifu Sigurica bez uređaja. Kasnije se ispostavilo da iz tehničkih razloga nisu uspeli da pristupe izveštaju solventnosti iz Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, stoga je procena solventnosti bila negativna. Svejedno, po rešenju problema, tražili su “samo” 6 meseci unapred.

Telenor meni nije tražio nikakvu avansnu uplatu, osim što imaju ograničenje broja ugovora, gde u jednom mesecu može potpisati maksimalno jedan ugovor za mobilni telefon i jedan ugovor za Internet.

Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, operator nije u obavezi da ukloni Vaše podatke iz sistema ukoliko imate neisplaćenog dugovanja, ili je došlo do raskida ugovora sa Vama od strane operatora zbog zloupotrebe usluge i/ili nanete štete mreži, operatoru ili korisnicima, jer se takve situacije smatraju kontinuiranim pravnim osnovom za obradu podataka o ličnosti.

Ultima arbitrium

Od mobilnih operatora, Vip mobile ima izuzetno nisku cenu ali imaju dosta problema u sistemu koji se jako teško rešavaju, pa se može desiti da eventualni problem sa nekim dugovanjem ili obračunom traje više od mesec dana. Mreža im je izuzetno lošeg kvaliteta u gusto naseljenim mestima zbog čuvene pojave “Kućni net”. Dešavalo mi se više puta da “ne prolaze” pozivi ispred Milutina Milankovića 1ž (dakle, Vip poslovne zgrade), ili da u tramvaju kada dolazim na posao nemam 4G Internet na Novom Beogradu. Bazna stanica koja pokriva taj deo je 800 metara udaljena od firme gde radim, ali je Internet uvek <10 Mb/s a pozivi su veoma lošeg kvaliteta, uvek na 2G mreži, uz česte prekide.

Telenor je po meni ubedljivo najskuplji ali naj-”ispeglaniji” operator, kada sagledam brzinu realizacije usluge, rešavanja problema, 18 meseci korišćenja bez jedne greške u obračunu, najkvalitetniju mrežu po prosečnoj brzini prenosa u gusto naseljenim mestima, najljubazniju tehničku podršku i radnike u poslovnicama. Telenor ima problem sa neznanjem radnika, koji su često kratko vreme u poslovnicama ili u call centru, i ubrzo prelaze na pozicije gde nemaju direktnih dodirnih tačaka sa korisnicima.

Dalje, mogu da preporučim Orion Telekom, ali isključivo preko optičke mreže. U šali često kažem da “niko ne može da upropasti uslugu koja ide preko optike”, što je tačno. Orion ima jako lošu reputaciju zbog WiFi korisnika koje Orion povezuje preko Ubiquiti opreme, ali često na “baznu stanicu” čiji je maksimalni kapacitet 100 Mbps, a ima prikačeno 50 korisnika sa paketima 10/2 Mbps. Overselling usluge u odnosu 5:1 se može raditi kada su brzine >50 Mb/s, pa je očekivano da neće svi korisnici koristiti 100% svoje dodeljene brzine konstantno. Problem se javlja kada je brzina ~10 Mb/s, a korisnici koriste i Orion TV uslugu, koja troši 4 Mb/s non-stop, gde je teoretski maksimalni protok 6 Mb/s sa 10 korisnika na anteni, ali kako uvek bude mnogo više korisnika, krajnji rezultat je da nikome ništa praktično ne radi.

Orion sa optikom nema i ne može da ima takav problem, jer je kapacitet optičkog vlakna koje oni koriste 2.4 Gbps download i 1.2 Gbps upload, pri čemu je po specifikaciji GPON standarda predviđeno do 128 korisnika na jednom vlaknu. Kako Orion nema 128 korisnika po vlaknu (uopšteno nije bilo slučaja da se na jednom spratu zgrade prijavi 128 korisnika za najbrži optički paket, a svaki sprat dobija svoje vlakno), zagušenje ne može da postoji u takvoj meri.

ADSL usluga koju nudi Orion nije uopšte u njihovoj nadležnosti jer oni preprodaju uslugu incumbent operatora.

Summa summarum

Operator je uvek u pravu, ako nemate vremena, znanja, i energije da se borite, ili se nadajte da ste talični da sve radi ekstra, ili ne potpisujte ništa, iskeširajte priključnu taksu za fiskni i koristite prepaid ADSL 15/1 Mbps kod BeotelNet-a.

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, i ne može se kao takav posmatrati. Tekst predstavlja lično mišljenje autora, i autor ne garantuje za ispravnost, validnost, tačnost, isl. teksta.

1
❤️
6
👍
0
😲
1
😢
0
😠
0

Želite još sličnih tekstova?

Posetite moj novi portal TeleSrbija posvećen vestima sa tržišta telekomunikacija, savetima, promocijama, i svemu ostalom vezanom za domaće operatore i njihove usluge!

Posetite TeleSrbija.com!

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!

Comments (12)

Please be civil when commenting. Think before writing, don't spam, self promote, bully, harass or harm anyone. Please read the Comment Policy before posting. Comments are moderated.
See all 12 comments

Vladimir

Vladimir

Poštovani,

pre nekoliko dana sam potpisao ugovor sa Telenorom za Kućni internet 100 na 24 meseca. U poslovnici sam bio sa ženom i pre potpisivanja ugovora jedno od mojih pitanja je bilo: Da li ruter ima mogućnost povezivanja sa 4 LAN kabla? Na to je prodavac odgovorio da ima. Taj odgovor je čula i moja žena. Sutradan kada sam rešio da priključim ruter primetio sam da na njemu postoji samo 1 izlaz za LAN kabl. Prodavac me je pogrešno informisao i ja sada želim da raskinem ugovor ali da ne plaćam nikakve penale zbog toga što me je prodavac obmanuo.

Kakvo je vaše mišljenje o ovom slučaju?

Pozdrav

Reply · 4 weeks ago · #845

Milan Kragujević

...replying to Vladimir

Milan Kragujević Admin

Pozdrav Vladimire,

Pre svega, žao mi je zbog nastale situacije.

4G ruter koji poseduje 4 LAN porta je ZTE MF283V, koji Telenor od skoro deli. Inače daju Huawei B310s-322 koji ima 1 gigabitni LAN port.

Poželjno je da pošaljete reklamaciju na adresu [email protected] i tražite da se modem besplatno zameni, i eventualno prijavu Tržišnoj inspekciji nadležnoj za Vaš region, ukoliko dobijete negativan odgovor.

Mogu da Vas uputim i da možete kupiti 5-portni Ethernet switch kako biste više od jednog uređaja povezali putem LAN kabla. Mogu da Vam preporučim model Tenda S105 koji je ujedno i najjeftiniji.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 3 weeks ago · #846

Vladimir

...replying to Milan Kragujević

Vladimir

Poštovani Milane,

hvala na odgovoru, pokušaću da upotrebim vaše savete i kada se proces završi napisaću utiske.

Srdačan pozdrav

Reply · 3 weeks ago · #847

Lolo

Lolo

Postovani,

kad sam zakljucila ugovor sa jednim od operatera, dobila sam studentski popust. U medjuvremenu sam zavrsila studije, nisam to prijavila operateru ( nije mi ni trazeno da potvrdim status ) a popust je i dalje na snazi. Da li mi mogu naknadno naplatiti taj iznos na koji mi je dat popust, u slucaju raskida ugovora ?

Reply · 2 months ago · #804

mance

mance

Poštovani Milane,

Pre nešto više od mesec dana preko Vašeg web sajta obratio sam Vam se za savet oko raskida pretplatničkog Ugovora o korišćenju usluga BOX4 paketa koji sam zaključio sa mts-om sa periodom važenja od 24 meseci i sa minimalnim periodom važenja 16.11.2020.

Postupajući po vašem savetu, a s obzirom da u LJuboviji gde stanujem ne postoji mts-ova poslovnica, to sam 12.11.2020. otišao u Bajnu Baštu gde postoji. U poslovnici me je primila jedna radnica koju sam upoznao da sam došao radi raskida Ugovora o korišćenju usluga mts-a, odnosno da podnesem Zahtev za raskid, s napomenom da broj mobilnog telefona prenosim na drugu mrežu. Radnica je otkucala Zahtev za raskid Ugovora, ali je odbila da mi ga da dok prethodno ne vratim svu opremu koju sam koristio. Šta sam mogao drugo da uradim nego da se vratim u Ljuboviju po opremu i da ponovo dođem u Bajnu Baštu. Tek kada sam vratio svu opremu, radnica mi je dozvolila da potpišem zahtev i dala jedan primerak ( u zahtevu je naznačeno da je oprema vraćena). Takođe,u zahtevu u napomeni korisnika otkucano je: PO SZ 1-40253066735, UKIDA SE ADSL, IPTV I FIKSNI BROJ. MOBILNI BROJ ZADRŽAVA NA OSNOVNOM POSTPAIDU, MODEM T9E8WB9370404534 STB 2108-01F7-05617250 DODATNI STB 2108-01F7-05617251. Prilikom uručenja Zahteva za raskid ugovora, radnica me je pitala da li prelazim u Telenor. Odgovorio sam ne već u ViP iz razloga pogodnosti koje on daje za osobe starije od 65 godina za mesečnu naknadu od 850,00 rsd - neograničeni minuti ka svim mrežama, neograničene SMS poruke, Viber… Posle toga otišao sam poslovnicu ViP-a koja se takođe nalazi u Bajnoj Bašti. U poslovnici sam upoznao osobu koja je tu radila da sam u mts-u podneo Zahtev za raskid Ugovora o korišćenju njihovih usluga sa napomenom da broj telefona prenosim na drugu mrežu i da je moja želja da to bude kod ViP-a. Osoba je pogledala Zahtev za raskid ugovora, a zatim je otkucala Zahtev za prenos broja koji sam potpisao, sa napomenom da ću u poslovnicu morati ponovo da dođem za 2-3 dana radi potpisivanja ugovora, a kada će to biti tačno biću obavešten telefonom, a i na samom zahtevu je napisan mobilni broj pomenute osobe sa namerom da i ja mogu kontaktirati oko datuma dolazaka u poslovnicu radi potpisivanja ugovora.

Kada sam se vratio kući, nije prošlo ni sat vremena, iz mts-a telefonom me je pozvao jedan gospodin i zapitao zašto sam podneo zahtev za raskid ugovora, da sam ja dugi korisnik njihovih usluga, da nije korektno itd. Gospodinu sam rekao da raskidam ugovor iz razlog što nisam zadovoljan nihovim uslugama - internet nikakav ( za njih je razlog što u Ljuboviji ne postoje tehnički uslovi za uvođenje bržeg interneta), TV očajna - sve isti filmovi, serije i druge emisije se vrte u nadogled. Repriza, repriza i samo repriza. Fiksni telefon sam odjavio jer više ne postoji potreba da ga koristim s obziro da sa mobilnim telefonom mogu razgovarati neograničeno sa svm nacionalnim mrežama. Gospodin je donekle prihvatio neke razloge za raskid ugovora, ali je bio uporan da obnovim, odnosno zaključim novi ugovor za mobilni telefon. Ja sam mu odgovorio da sam već podneo zahtev ViP-u za prenos broja iz razloga što za osobe starije od 65 godina daju velike pogodnosti a i cena iznosi samo 850,00 rsd. Tada mi je rekao da mi mts neće dati raskig dugovora i da moram da sa njima zaključim ugovor a da su i oni voljni da mi daju iste pogodnosti kao i ViP, odnosno da će mi i cena biti od 850,00 dinara mesečno sa periodom trajanja ugovora od 24 meseci. Da bi to i potvrdio mejlom mi je poslao dopis mts-a u kojem oni i pismeno to povrđuju. I pored toga nisam bio voljan da nastavim da koristim njihove usluge, ali još dok sam razgovarao sa ovim gospodinom stiže mi mejl od ViP-a koji me obaveštavaju da je odbijen moj Zahtev za prenos broja. S obzirom da mi je mts ponudio iste uslove kao i ViP, prihvatio sam da zaključim sa njima ugovor. Posle nekoliko dana poštar mi je doneo ugovor da ga potpišem i jedan zadržim za sebe, a ja ne pročitavši ga potpisao jer sam verovao da je u njemu uneseno kako mi je obećano i to usmeno i pismeno. Međutim, u ugovoru nije naznačena cena od 850,00 rsd već 1.499,00 rsd. Odmah sam uložio prigovor na ugovor i pozvao telefonom mts i nakon nekok vremena mi se obratio njihov operater, pretpostavljam da je to onaj isti sa kojim sam pre nekoliko dana u vezi ovoga kontaktirao, koji mi je rekao da je to formalno u ugovoru stavljena viša cena iz razloga što kod njih ne postoji povoljnija, da ne brinem jer ću račune dobijati na cenu od 850,00 rsd. za sve vreme trajanja ugovorne obaveze. Rekao sam mu da je ovo nekorektno i zatražio da odluče po mom prigovoru, što naravn do današnjeg dana nisu učinili.

Danas sam preko mejla od mts- dobio dva računa - jedan za prethodno korišćeni BOX4 gde su čekirane sve usluge ( mobilni, fiksni, internet, TV) u kojem je unesena naknada od 1.099,69 rsd i ugovorena naknada šterte zbog raskida od 399,89 din. Pri tome su me obavestili da je u računu za novembar 2020.godine, za pružene mts usluge, fakturisana naknada štete za prevremeni raskid ugovora,a to je za 4-5 dana pre isteka perioda minimalnog važenja ugovora 16.11.2020, te me pozivaju da u roku od 8 dana dođem u njihovu najbližu poslovnicu kako bi mi ponudili predlog za nastavak saradnje, na obostrano zadovoljstvo. Prvi Ugovor koji se odnosi na paket BOX4 zaključen je 15.11.2018. sa periodom važenja od 24 meseci i minimalnim periodom važenja 16.11.2020. Tom prilikom bi me upoznali sa mogućnostima za nastavak pružanja usluga i obnavljanje raskinutih Ugovora, uz storniranje fakturisanih naknada. Drugi račun se odnosi na Ugovor o korišćenju mobilne telefonije na iznos od 1.301,70 rsd. ( Usmeno i pismeno obećali da će taj mesečni iznos biti za sve vreme trajanja ugovora 850,00 rsd.). Minimalni perod važenja za ovaj Ugovor je 18.11.2022.godine.

Oni se ovde pozivaju na raskid ugovora i idu na to da se on obnovi, a da mi do današnjeg dana Ugovor o raskidu nisu dostavili.

Poštovani, Izvinite što Vas gnjavim sa ovim pojim problemom koji imam sa mts-om. Ali bih Vas molio da li postoji ikakva mogućnos da raskinem sa mts-om Ugovor o korišćenju usluge mobilne telefonije koji sam zahvaljujući prevarama i lažima zaključio 12.11.2020.god.

S poštovanjem,

Reply · 7 months ago · #615

Milan Kragujevic

...replying to mance

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

Zahvaljujem Vam se na obraćanju. Žao mi je zbog nastale situacije i neprijatnosti koje ste pretrpeli.

Što se tiče raskida BOX paketa, Obaveštenje koje ste dobili je automatski generisano jer jeste naplaćena naknada štete. To što je naknada štete 300 dinara nema nikakve veze, isto obaveštenje biste dobili i da je 30 000 dinara. Ignorišite navedeno i platite račun. Ugovor je raskinut, “dokaz” ne dobijate, Zahtev za raskid je dovoljan.

Što se tiče mobilnog telefona, možete podneti zahtev za otkup ugovora, odnosno poništenje ugovorne obaveze, a zatim preneti broj u Vip. Razlog zašto ovo morate da radite je što ako pređete na Prepaid, morate da budete još 3 meseca u MTS mreži kao Prepaid korisnik, što je regulisano RATEL-ovim pravilnikom za prenos broja u javnoj mobilnoj mreži. Otkup ugovora je raskid samo ugovorne obaveze gde ostajete postpaid korisnik bez UO.

I ako ste obmanuti, naplatiće Vam se naknada štete za prevremeni raskid mobilnog broja. U ovom slučaju ta naknada štete će biti par stotina dinara za svaki mesec korišćenja, što predstavlja razliku u ceni između cene bez UO i cene koju plaćate.

Jedna dodatna stvar koja mi pada na pamet je i da proverite koliko zapravo košta Vaša tarifa iz sledećeg razloga: pri sklapanju bilo kog ugovora za mobilnu telefoniju, naplaćuje se “taksa aktivacije” od 300 dinara. Navedena taksa se nalazi na računu sa zadnje strane u okviru Specifikacije dodatnih usluga. Takođe, pošto ste u BOX 4 Crveni 10 paketu koristili Omorika 1 tarifu koja ima visoku cenu (2049 din bez popusta), a pošto je po proceduri broj prebačen na postpaid bez UO, postoji mogućnost da Vam je cena tarife tih obećanih 850 dinara, ali da Vam je obračunata aktivacija i cena stare tarife proporcionalno broju dana korišćenja usluge. Ovo možete proveriti na sledećem računu.

Ovaj drugi scenario Vam spominjem jer je Telekom oduvek poznat po tim nezvaničnim popustima, konkretno u periodu pre nego što su zvanično uveli ponudu od 12 meseci po dinar su korisnicima koji sa operatera SBB pređu na Telekomovu optiku nudili između 8 i 12 meseci po 1 dinar, dok je zvanična ponuda bila isključivo 6 meseci. Razloge za to ne znam, i verovatno imaju neke veze sa nekim para-legalnim silama u državi, ali su skoro svakom korisniku ispoštovali taj broj mesesci po dinar, i ako im je u ugovoru pisalo 6 meseci, a korisnicima koji nisu dobili te benefite su korigovali račune naknadno kada su se korisnici žalili.

Tako da postoji mogućnost da je ponuda ipak kao što Vam je obećano, zbog čega bi bilo pametno da sačekate sledeći račun.

Agenti call centra nemaju informacije o iznosu Vaše naknade pa ne možete da pitate operatera telefonske podrške da Vam saopšti iznos naknade za tarifu jer ćete dobiti zvaničnu cenu iz cenovnika, pošto oni to tako proveravaju.

Ukoliko i sledeći račun bude visok, možete otkupiti ugovornu obavezu a nakon toga podneti žalbu Tržišnoj inspekciji nadležnoj za Vašu opštinu (spisak imate na sajtu Ministarstva), kako bi Vam naknadno bio vraćen novac. Ne preporučujem Vam da čekate da inspekcija postupi po predmetu jer to može da traje par meseci, a račune ćete morati da plaćate na vreme.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 7 months ago · #618

mance

mance

Poštovani,

Sa mts-om zaključio sam dana 15.11.2018.god. pretplatnički Ugovor o korišćenju usluga BOX 4 CRVENI 10 sa peridom važenja od 24 meseci, s tim što mi je minimalni period važenja 16.11.2020. Kako mi toga dana ističe ugovorna obaveza pre neki dan su me iz mts-a pozvali telefonom i zatražili da obnovim ugovor što sam izričito odbio i rekao im da više ne želim da koristim njihove usluge sa danom minimalnog perioda važenja ugovora 16.11.2020. Na to su mi rekli da odem u njihovu poslovnicu i da tamo ragulišem otkaz ugovora. Kako u mestu gde živeim, a to je Ljubovija, ne postoji njihova poslovnica to sam prinuđen da odem u Loznicu ili B.Baštu. U Opštem ugovoru “Trajanje i i prestanak važenja Ugovora” u tački 3. stoji da pretplatnik može da otkaže Ugovor obaveštavajući mts pismenim putem ne navodeći se konkretno na koji način, ili dolaskom u poslovnicu i potpisivanjem zahteva za otkaz Ugovora.

Poštovani, da li se otkaz ugovora bez odlaska u poslovnicu mts-a može regulisati putem elektronske pošte. Na njihovom web sajtu nisam mogao da nađem njihovu mejl adresu pomoću koje bi otkazao Ugovor.

S poštovanjem,

Reply · 9 months ago · #551

Milan Kragujevic

...replying to mance

Milan Kragujevic Admin

Poštovani,

pre svega Vam se zahvaljujem na obraćanju.

Jednostrani raskid možete izreći isključivo pismenim putem - slanjem pisma na adresu Telekom Srbija a.d. Beograd - Direkcija za privatne korisnike, Dubrovačka 35, 11000 Beograd, gde ćete navesti da želite da raskinete ugovor za korišćenje usluga BOX 4, kao i broj ugovora, ID korisnika, JMBG, ime i prezime, i taj papir potpišite. Rok za odgovor je 8 dana a rok za realizaciju zahteva je 15 dana.

Svakako, opremu morate da vratite u poslovnici i tada potpisujete raskid na njihovom formularu.

Usluge ne možete da prestanete da koristite 16.11.2020. godine, zato što ste potpisali ugovor na neodređeno vreme sa minimalnim periodom ugovorne obaveze od 24 meseca.

Preporuka je da odete u poslovnicu i podnesete upit za raskid ugovora, kao što je predviđeno procedurom, i onda posle 5-10 dana kada Vam dostave odobrenje za raskid odete sa opremom i potpišete raskid tamo. Ne znam nikoga ko je uspeo da raskine ugovor sa Telekomom preko pošte ili mejla. U praksi su raskidi isključivo u poslovnici.

Žao mi je zbog neprijatnosti koje imate sa Telekomom.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,

Milan

Reply · 9 months ago · #554

Ivan

Ivan

Poštovani,sa Telekomom imam UO 24 meseca,net 10+fiksna UO mi nije istekla želim raskid pre isteka jer par meseci internet prekida, dosta je nestabilan prijavljivao sam smetnje njihove službe su dolazile smetnje su ostale kažu da nemoze bolje zbog udaljenosti centrale,a do pre par meseci sve je funkcionisalo,traze da platim celu UO 24 meseca ,ako može savet šta sve moram platiti a šta ne imao sam popust 3 meseca po 1 dinar a njihovu uslugu koristim 7 meseca,hvala!

Reply · 10 months ago · #503

Deks

Deks

Pozdrav Milane,

od novembra 2019. pokušavam da dobijem pravu informaciju od Telekoma, koja se odnosi na raskid ugovora BOX3+mobilna odnosno na visinu naknade u slučaju raskida. Ulazni parametri su 50% popusta 8 meseci, pun iznos, nakon perioda popusta 3988 din! Nažalost, nije to baš lak posao.

U jednom od odgovora koje sam dobio, naveli su da raskid ugovora može biti realizovan, umesto mesečnih naknada do kraja minimalno ugovorenog perioda, obračunom naknade štete zbog prevremenog raskida ugovora, u visini popusta na proizvode/usluge i saobraćaj koji je ostvaren na osnovu ugovora, ukoliko je to povoljnija opcija za raskid a sve prema i u skladu sa Rešenjem Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije broj 330-00-00089/2015-11 od 28.10.2016. god.

Opcija mesečnih naknada do kraja minimalno ugovorenog perioda je, prema njihovoj računici, do kraja ugovora (30. jul) oko 22000 din dok je u opciji naknade štete zbog prevremenog raskida ugovora, u visini popusta na proizvode/usluge i saobraćaj koji je ostvaren na osnovu ugovora oko 36000 din ?!?!?!?!

Naravno, morao sam da se dodatno informišem i saznam šta piše u tom Rešenju Ministarstva.

U pomenutom Rešenju, na strani 5, treći pasus, navodi se primer Hrvatskog Telekoma i primer druge propisane mogućnosti tj druge posledice raskida ugovora odnosno njene primene na korisnika koja znači obračun proste razlike između pune cene usluge i cene sa popustom koja se množi sa brojem meseci korišćenja popusta! Znači, u mom slučaju bi to iznosilo, za 8 meseci popusta, oko 14431,20 dinara i to bi bilo to!

Takođe,u dopisu navode nov iznos mesečne naknade od 5792 din koji predstavlja zbir pojedinačnih usluga, fiksni, mobilni, net i iptv pri čemu, u ponudi i ugovoru koji sam potpisao, figuriše isključivo 3998 din kao pun iznos plaćanja do isteka obaveze! Upozorio sam ih da sam na taj način doveden u zabludu i da ugovor ima elemente povrede obaveze predugovornog obaveštavanja i da sigurno ne bi potpisao takav ovor da sam znao to što saznajem naknadno!

Pokušavam i dalje da dođem do prave informacije o naknadi koju bi trebao da platim pa bih te zamolio savet!

Pozdrav, Deks

Reply · 1 year ago · #313

Milan Kragujevic

...replying to Deks

Milan Kragujevic Admin

Pozdrav,

povodom Vašeg komentara, želim da Vam skrenem pažnju na nekoliko netačnih pretpostavki, koje su dovele do pogrešnog obračuna cene. Bitno je da razumete da ni u jednom trenutku ne opravdavam postupke i poslovnu praksu Telekoma Srbija, već samo navodim činjenice njihovog načina poslovanja.

Pre svega, BOX paketi nisu usluga već kampanja za objedinjenje nekog broja usluga pod jedinstvenom cenom uz ugovornu obavezu. BOX paketi bez ugovorne obaveze ne postoje, niti postoji definisana naknada u takvom slučaju.

Prilikom potpisivanja BOX paketa, odobrava Vam se popust na priključnu taksu svake pojedinačne usluge (fiksna telefonija, DSL odnosno optički Internet, IPTV televizija) kao i puni popust na iznos pretplate pojedinačnih usluga. Cena koju plaćate je promotivna cena u okviru BOX paketa koja važi isključivo uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Iznos priključne takse za fiksnu telefonu je 6000 din, i definisan je ovde: https://mts.rs/Privatni/Fik... (stavka "Novi telefonski priključak bez ugovorne obaveze")

Iznos priključne takse za Internet uslugu je 6000 din, i definisan je ovde: https://mts.rs/Binary/1255/... (stavka "Zasnivanje korisničkog odnosa za Internet uslugu bez UO - dinamička IP adresa")

Iznos priključne takse za mts TV uslugu je 6000 din, kao i dodatnih 2999 din po svakom instaliranom set top box uređaju, do maksimalnih 3 uređaja. Iznos je definisan ovde: https://mts.rs/Binary/1258/... stavke "Uspostavljanje usluge" i "Instalacija opreme od strane tehničara (naplaćuje se kod prve instalacije)".

Dalje, iznos naknade za Vaš Internet paket se takođe nalazi u Cenovniku Net paketa, po odgovarajućoj brzini, dok se cenovnik IPTV paketa nalazi ovde: https://mts.rs/Binary/1259/... (gledate iznos "Cena paketa BEZ Ugovorne obaveze"). Ukoliko ste imali više od jednog STB uređaja, usluga dodatnog uređaja se naplaćuje 300 din mesečno po dodatnom STB-u za maksimalna 2 dodatna STB uređaja. mts TV GO usluga se naplaćuje fiksno 199 din mesečno. Dodatni paketi kanala se naplaćuju mesečno po ceni iz Cenovnika TV paketa.

Dakle, za tri usluge (1 STB) kod Telekoma Srbija, bez odobrenog popusta na pretplatu uz BOX paket UO24 i bilo kakvog drugog popusta, iznos priključnih taksi za raskid ugovora iznosi 20.999,00 din.

Operater je svoju ponudu definisao po standardnom cenovniku sa naplatom priključnih taksi i većih iznosa pretplate, u šta ljudi ne veruju dok ne zatraže raskid ugovora i dobiju obračunat ceo cenovnik. Nažalost, takva praksa se toleriše i ako je objektivno obmanjujuća po potrošače odnosno korisnike, i tu se ništa ne može uraditi na nivou svih korisnika svih operatera, već isključivo na nivou pojedinačnog korisnika koji mora da tuži operatera.

Po Rešenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 330-00-00089/2015-11, operater korisniku mora da naplati iznos naknade štete obračunat po povoljnijoj metodi i to: 1) zbir preostalih mesečnih pretplata po ugovorenoj ceni do isteka minimalnog perioda trajanja ugovorne obaveze, 2) razliku u ceni između standardne ponude i odobrenih popusta na ime ugovorne obaveze, u vidu svih troškova kojih je korisnik oslobođen usled zaključivanja Ugovora sa minimalnim periodom ugovorne obaveze, za vreme korišćenja usluge po uslovima Ugovora.
Vama je svakako jeftinije da isplatite iznos naknade štete po prvoj metodi, što će Vam i biti obračunato kao iznos naknade štete po stupanja na snagu raskida Ugovora, uz poslednji račun, posle otkaznog roka od 30 dana.

Ukoliko smatrate da ste oštećeni ili obmantu, potrebno je da podnesete prijavu Tržišnoj inspekciji, uz obrazloženje i dostavljanje dokumentacije u vidu Ugovora i korespondencije sa operaterom. Ukoliko Ugovor želite da raskinete zbog smetnji ili tehničkih problema koji su otežali korišćenje usluge, možete podneti prijavu Sektoru za elektronske komunikacije u okviru Ministarstva.

Ministarstvo je veoma ažurno po pitanju smetnji, jer sam i sam raskinuo ugovor sa Telekomom na njihovu "štetu", usled smetnji pri radu Internet usluge koje nisu otklonjene posle 8 meseci rednovnih prigovora na kvalitet usluge.

RATEL preskočite, oni mogu samo da posreduju u vansudskom rešavanju spora, a to se sastoji od toga da sve što Vi njima pošaljete oni proslede Telekomu, a odgovor Telekoma proslede Vama posle mesec dana (15+15 dana rok). U okviru svojih ovlašćenja RATEL može da podnese prijavu Sektoru za el. kom. ukoliko smatra da postoji nepravilnost u postupanju operatera, ali oni to u mom slučaju nisu uradili, niti su me obavestili o pravu da sam prijavim nepravilnost Sektoru za el. kom. Kada sam lično podneo prijavu Ministarstvu, dobio sam zadovoljavajuće rešenje ekspeditivnim postupkom. Podneo sam i prijavu na rad RATEL-a, jer nisu ispoštovali obaveze Agencije utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama. Na tu prijavu nisam dobio odgovor.

Nadam se da sam Vam pomogao.

Sve najbolje,
Milan

Reply · 1 year ago · #314


Scroll to top