Pravo na umanjenje računa za korisnike SBB

Pravo na umanjenje računa za korisnike SBB

Comments 0

Korisnici operatera SBB (uključujući i TotalTV) i Beogrid, koji su u periodu meseca marta, aprila i maja imali poteškoće u korišćenju servisa Interneta, televizije ili telefonije, ili degradaciju kvaliteta usluge EON (preko aplikacije, sajta ili set-top-box uređaja) imaju pravo na umanjenje računa za usluge pružene u tom periodu.

Pravo korisnika na umanjenje cene, u slučaju nesaobraznosti pružene usluge, regulisano je članom 81. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), u vezi sa članom 51. istog zakona:

Ako isporučena roba* nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

* u ovom slučaju usluga pristupa Internetu, distribucije medijskog sadržaja ili fiksne telefonije

Korisnici koji žele da iskoriste pravo na umanjenje računa treba da pošalju Prigovor elektronskom poštom na adresu [email protected] i tom prilikom se pozovu na navedene članove Zakona i dostave svoje podatke (broj ugovora, ID korisnika, ime i prezime) i mobilni kontakt telefon.

Navedeno važi i za sve ostale operatore elektronskih komunikacija i distribucije medijskih sadržaja, kao i za operatore mobilne telefonije.

U slučaju oglušenja operatora na Vaš zahtev, neophodno je kontaktirati Tržišnu inspekciju u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja je nadležna za Vaše mesto stanovanja sa Vašom predstavkom. Spisak Odeljenja Tržišne inspekcija možete pronaći na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Da li Vam se dopada Vaš operater?

Popunite kratku anonimnu anketu i ocenite Vaše zadovoljstvo kvalitetom usluge Interneta, telefonije ili televizije!

Popunite anketu!

Comments (0)

Please be civil when commenting. Think before writing, don't spam, self promote, bully, harass or harm anyone. Please read the Comment Policy before posting. Comments are moderated.

There are no comments.
Be the first to contribute!


Scroll to top